Zawiadomienie o zakończeniu budowyZłożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy
Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. (tzw. milcząca zgoda organu).


Do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku ) inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lun lokalu,

c) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowanie "B" lub "CE" i załączoną informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była wymagana oraz, że wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r. posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia, a pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami;

3) kopię zaświadczenia kierownika budowy, aktualnego na dzień zakończenia robót budowlanych przy obiekcie, o przynależności do izby samorządu zawodowego;

4) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych , jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

5) protokoły badań i sprawdzeń w zależności od rodzaju obiektu odpowiednio: kominiarski, elektryczny odnośnie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z kopią uprawnień elektryka, kopie protokołów odbioru przyłącza energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego, kopię protokołu z przeprowadzonej próby ciśnieniowej w przypadku zasilania gazem sieciowym lub kopię decyzji UDT o dopuszczeniu zbiornika do użytku, protokół sporządzony przez kierownika budowy z przeprowadzonej próby badania szczelności szamba;

6) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

7) kopię pozwolenia na budowę;

8) kopię zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu;

9) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego , z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony;

10) Inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.
.................................................................................................

W dniu dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor otrzyma kopię złożonego zawiadomienia, potwierdzającą dopełnienie obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu.
................................................................................................
UWAGA!

Właściciel lub zarządca jest obowiązany przechowywać dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.

Właściciel lub zarządca obiektu obowiązany jest prowadzić dla każdego obiektu książkę obiektu budowlanego. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego, letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Informacja wytworzona przez:
Michał Morawski
email: pinb56@o2.pl tel.:627831994
, w dniu:  23‑04‑2010 11:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Ksiązek , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2016 13:05:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive