Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie


Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie:

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, IX–XVI,
b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
d) XX,
e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII–XXX
– o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

....
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy ;

2) oświadczenie kierownika budowy

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lun lokalu,
c) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowanie "B" lub "CE" i załączoną informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była wymagana oraz, że wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r. posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia, a pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami;

3) kopię zaświadczenia kierownika budow y, aktualnego na dzień zakończenia robót budowlanych przy obiekcie, o przynależności do izby samorządu zawodowego;

4) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych , jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

5) protokoły badań i sprawdzeń w zależności od rodzaju obiektu odpowiednio: kominiarski, elektryczny odnośnie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z kopią uprawnień elektryka, kopie protokołów odbioru przyłącza energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego, kopię protokołu z przeprowadzonej próby ciśnieniowej w przypadku zasilania gazem sieciowym lub kopię decyzji UDT o dopuszczeniu zbiornika do użytku, protokół sporządzony przez kierownika budowy z przeprowadzonej próby badania szczelności szamba;

6)dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

7) kopię pozwolenia na budowę;

8) kopię zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu;

9) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

10) oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej;Przepisy stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.


W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.
...............................
Z chwilą złożenia wniosku inwestor obowiązany jest uiścić kwotę opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na użytkowanie i załączyć do wniosku kopię dowodu wpłaty kwoty opłaty skarbowej.
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu.

Organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli. Organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie...................................
UWAGA!
Właściciel lub zarządca jest obowiązany przechowywać dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.
Właściciel lub zarządca obiektu obowiązany jest prowadzić dla każdego obiektu książkę obiektu budowlanego. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego, letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Informacja wytworzona przez:
Michał Morawski
email: pinb56@o2.pl tel.:627831994
, w dniu:  23‑04‑2010 12:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Ksiązek , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2016 13:18:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive