Ogłoszenia


Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie jesienno-zimowym - 2023/2024

Szanowni Państwo!

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu czy zlodowaceniami dachów,  do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej czy lodu zalegających na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu lub lodu z dachu.           
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją zalegającego na dachach obiektów budowlanych śniegu czy też lodu, zwracam się do wszystkich zobowiązanych w razie zaistnienia ww. zjawisk o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisu. 

Jednocześnie przypominam właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami bezpieczeństwa oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W szczególności w związku z powrotem i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych urządzeń nie obsługiwały, zwracam uwagę na:

  • konieczność wykonania takich podłączeń zgodnie z przepisami oraz sztuką budowlaną;
  • obowiązek kontroli i czyszczenia przewodów kominowych oraz użytkowanie tylko sprawnych urządzeń grzewczych i zapewnienie wymaganego dopływu powietrza do spalania oraz prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Nieprawidłowa eksploatacja instalacji grzewczej oraz przewodów kominowych grozić może nie tylko pożarem ale także zatrucie tlenkiem węgla (czadem).

Zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego: Kto nie spełnia, określonego w art. 61 Prawa budowlanego, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Stosownie do art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego: Kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a Prawa budowlanego tj. nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

10‑08‑2011 13:58:00

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców placów zabaw

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Morawski
email: pinb56@o2.pl tel.:627831994
, w dniu:  22‑04‑2010 13:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Ksiązek , w dniu:  22‑04‑2010 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 14:57:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie