Zakres podstawowych obowiązkówDo zakresu podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:


1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a. przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób,
b. nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonywanie robót budowlanych,
c. nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,
d. nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
e. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą:

a. wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub z naruszeniem warunków udzielonego pozwolenia na budowę lub niezgodnie z przepisami,
b. nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
c. wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa
d. wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
e. wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
f. wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
g. wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
h. sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,

3) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia na podstawie art. 81a Prawa budowlanego mają prawo wstępu:

  • do obiektu budowlanego;
  • na teren:

budowy
zakładu pracy,

Natomiast sprawy dotyczące obiektów budowlanych:

  • hydrotechnicznych,
  • kolejowych,
  • lotniskowych, niektórych obiektów policyjnych i wojskowych, oraz
  • dróg: wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostrad

należą do kompetencji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...............................

Organem drugiej instancji w sprawach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi...............

Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie obejmuje tereny gmin powiatu wieruszowskiego. Są to gminy: Wieruszów, Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki


Informacja wytworzona przez:
Maciej Ksiązek , w dniu:  23‑04‑2010 11:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Ksiązek , w dniu:  23‑04‑2010 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2011 15:16:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie